TỔ VĂN PHÒNG

 

 

 

ĐỗThịHoàiThương

TTVP

NVKT

0905116747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NguyễnThịThùyNga

TPVP

NVYT

0905016494

 

 

 

 

 

 

VũThị Thu Hà

TPCM

NVVT-GV

0935722688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhânviên

TPT

0932598286

 

 

 

 

 

 

 

 

VănThịVân

Nhânviên

NVTB-TV

0704802848

 

 

 

 

NguyễnChâu

Nhânviên

NVBV

0782565794

 

 

 

 

 

 

NguyễnHuy

Nhânviên

NVPV

0978539385

 

 

 

 

NguyễnThịThanhHoa

Nhânviên

NVPV

0945349393