1. Hiệu trưởng: Phan Thị Lệ Huyền

Số điện thoại: 0979 161 801

Email: khailehuyen@yahoo.com.vn

2. Vũ Hương Huyền - Phó Hiệu trưởng

Số điện thoại:0906 428 199

Email: vuhuonghuyen@gmail.com